Đánh giá an toàn - Thừa Thiên-Huế

971
Địa điểm có mức độ
AN TOÀN
85
Địa điểm có mức độ
CÓ RỦI RO
868
Địa điểm có mức độ
KHÔNG AN TOÀN
Quay lại
Chi tiết
1 Trường mầm non I, Huế Thành phố Huế Phường Phú Nhuận 21-05-2021 16:08:33 17/17 An toàn Xem chi tiết
2 Trường mầm non Trường An, Huế Thành phố Huế Phường Trường An 31-05-2021 16:33:45 17/17 An toàn Xem chi tiết
3 Trường mầm non Vĩnh Ninh, Huế Thành phố Huế Phường Vĩnh Ninh 27-05-2021 12:05:02 17/17 An toàn Xem chi tiết
4 Trường mầm non Phường Đúc, Huế Thành phố Huế Phường Phường Đúc 03-03-2021 10:56:44 17/17 An toàn Xem chi tiết
5 Trường mầm non Phước Vĩnh, Huế Thành phố Huế Phường Phước Vĩnh 17-05-2021 08:59:28 17/17 An toàn Xem chi tiết
6 Trường mầm non Thuận Lộc, Huế Thành phố Huế Phường Thuận Lộc 24-05-2021 14:28:06 17/17 An toàn Xem chi tiết
7 Trường mầm non Tây Lộc, Huế Thành phố Huế Phường Tây Lộc 25-05-2021 10:29:01 17/17 An toàn Xem chi tiết
8 Trường mầm non Phú Hiệp, Huế Thành phố Huế Phường Phú Hiệp 26-03-2021 14:19:16 17/17 An toàn Xem chi tiết
9 Trường mầm non Kim Long, Huế Thành phố Huế Phường Kim Long 02-06-2021 08:08:19 17/17 An toàn Xem chi tiết
10 Trường mầm non II, Huế Thành phố Huế Phường Thuận Thành 03-03-2021 14:07:48 17/17 An toàn Xem chi tiết
11 Trường mầm non Phú Cát, Huế Thành phố Huế Phường Phú Cát 24-05-2021 10:24:38 17/17 An toàn Xem chi tiết
12 Trường mầm non Phú Hoà, Huế Thành phố Huế Phường Phú Hòa 24-05-2021 16:35:20 17/17 An toàn Xem chi tiết
13 Trường mầm non Phú Bình, Huế Thành phố Huế Phường Phú Bình 14-05-2021 08:06:17 17/17 An toàn Xem chi tiết
14 Trường Mầm Non Thuận Hoà Thành phố Huế Phường Thuận Hòa 24-05-2021 08:44:46 17/17 An toàn Xem chi tiết
15 Trường mầm non Phú Hậu, Huế Thành phố Huế Phường Phú Hậu 21-05-2021 14:21:35 17/17 An toàn Xem chi tiết
16 Trường mầm non Vạn Xuân, Huế Thành phố Huế Phường Kim Long 24-05-2021 10:17:33 17/17 An toàn Xem chi tiết
17 Trường mầm non Phú Thuận, Huế Thành phố Huế Phường Phú Thuận 11-06-2021 07:37:44 17/17 An toàn Xem chi tiết
18 Trường mầm non Hương Sơ, Huế Thành phố Huế Phường Hương Sơ 17-05-2021 10:18:52 17/17 An toàn Xem chi tiết
19 Trường mầm non Hương Long, Huế Thành phố Huế Phường Hương Long 19-05-2021 09:25:09 17/17 An toàn Xem chi tiết
20 Trường mầm non An Đông, Huế Thành phố Huế Phường An Đông 19-02-2021 14:08:46 15/17 Có rủi ro Xem chi tiết